KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2021-2022

CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO
W SŁUBICACH

 

Lp.

Wyszczególnienie

Terminy

1.

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

01 września 2021 r.

2.

Zakończenie I półrocza klas maturalnych

10 grudnia 2021 r.

3.

Zimowa przerwa świąteczna

23 – 31 grudnia 2021 r.

4.

Zakończenie I półrocza klas pozostałych

14 stycznia 2022 r.

5.

Ferie zimowe

17 – 30 stycznia 2022 r.

6.

Wiosenna przerwa świąteczna

14 – 19 kwietnia 2022 r.

7.

Zakończenie zajęć w klasach programowo najwyższych w szkołach ponadgimnazjalnych

29 kwietnia 2022 r.

8.

Egzamin maturalny

 04 - 20 maja 2022 r.

9.

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie:

- etap pisemny

 

 

 - etap praktyczny

 

11 stycznia 2022 r.

21 czerwca 2022 r.

 

Model "d" 10 stycznia 2022 r.

20 czerwca 2022 r.

Model "w" "wk" i "dk"

12 stycznia - 6 lutego 2022 r.

22 czerwca - 6 lipca 2022 r.

10.

Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

 - dni ustawowo wolne

 - dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych

 

 

 

 

 

- w szkołach, w których przeprowadzana jest część pisemna egzaminu maturalnego

 

  - w szkołach, w których przeprowadzana jest część pisemna egzaminu zawodowego

 

 

02.11.2021 r.

12.11.2021 r.

07.01.2022 r.

02.05.2022 r.

16.06.2022 r.

 

4 maja 2022 r.

5 maja 2022 r.

 

11 stycznia 2022 r.

21 czerwca 2022 r.

11.

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

24 czerwca 2022 r.

12.

Ferie letnie

25 czerwca – 31 sierpnia 2022 r.

13.

Egzamin maturalny w terminie poprawkowym

23 sierpnia 2022 r. godz. 9:00 cz. pisemna

14.

Poprawkowe egzaminy klasyfikacyjne

 22 - 26 sierpnia 2022 r.