Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego realizuje projekt systemowy "Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Powiecie Słubickim" współfinansowany ze środków unijnych w ramach lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, Oś VIII Nowoczesna edukacja,  Działanie 8.4  Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 8.4.1 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego – projekty realizowane poza formułą ZIT.

Celem głównym projektu jest poprawa efektywności kształcenia zawodowego prowadzonego w 4 szkołach z pow. słubickiego (tj. ZSE, CKZiU, ZST, SOSW) przez wdrożenie w nich programów rozwojowych zintegrowanych z rynkiem pracy i odpowiadających na zapotrzebowanie zatrudnieniowe regionu oraz gwarantujących ich 598 uczniom należyte przygotowanie do efektywnego funkcjonowania w przyszłości na rynku pracy wskutek udoskonalenia ich wiedzy, kwalifikacji zawodowych i kompetencji uzyskanych w wyniku uczestnictwa w kursach, szkoleniach i stażach/praktykach zawodowych oraz w doradztwie edukacyjno–zawodowych i w ramach współpracy ze szkołami wyższymi.

Celem pośrednim jest modernizacja oferty i bazy kształcenia zawodowego ww. 4 szkół oraz udoskonalenie kompetencji ich 23 nauczycieli w zakresie niezbędnym do przygotowania ww. uczniów do efektywnego funkcjonowania na regionalnym rynku pracy. W zgodzie z kwalifikowanymi typami projektu, tj.: – podniesienie jakości kształcenia/szkolnictwa zawodowego i rozwój współpracy szkół i placówek kształcenia zawodowego z ich otoczeniem społ.–gosp. – tworzenie i rozwój ukierunkowanych branżowo CKZiU oraz tworzenie innych zespołów realizujących zadania zbieżne z CKZiU – rozwój doradztwa edukacyjno–zawodowego projekt wyeliminuje zdiagnozowane obszary problemowe szkolnictwa zawodowego w pow. słubickim i zintegruje kształcenie zawodowe z rynkiem pracy – realizując założenia Planu Działania na lata 2016-2022 i przyczyniając się do osiągnięcia celu szczegółowego RPO Lubuskie 2020, tj. „Zwiększenie zdolności do zatrudnienia uczniów szkół i placówek oświatowych  kształcenia zawodowego” – wskutek:

1. wyposażenia uczniów w kwalifikacje zawodowe, kompetencje i dodatkowe uprawnienia oczekiwane na rynku pracy

2. zwiększenia udziału uczniów w kształceniu praktycznym u przedsiębiorców

3. zwiększenia bezpośredniego kontaktu nauczycieli zawodu z rzeczywistym środowiskiem pracy

4. rozwoju i aktualizacji wiedzy i umiejętności nauczycieli zawodu

5. wzrostu poziomu współpracy pracodawców i instytucji rynku pracy ze szkołami

6. właściwego doposażenia bazy kształcenia zawodowego szkół w nowe technologie, materiały, narzędzia

7. modernizacji oferty kształcenia zawodowego (nowe kierunki kształcenia, CKZiU) i dostosowania jej do potrzeb lokalnego rynku pracy.

Partnerami projektu są Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie, Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim oraz  Konsorcjum – Zachodnia Izba Przemysłowo – Handlowa w Gorzowie Wielkopolskim i Profi Biznes Group Sylwia Karina Majewska w Szczecinie.

Czas realizacji projektu obejmuje okres od 1lipca 2016 r. do 30 czerwca 2022 r.

Wartość projektu – 7 621 686,20 zł

Dofinansowanie ze środków unijnych – 7 107984,53 zł